Proces

Proces przeprowadzenia certyfikacji ma na celu umożliwić spełnienie wyznaczonych dla Twojej inwestycji kryteriów. W tym celu będziesz ściśle współpracował z audytorem oraz zespołem projektowym.

Jeśli rozważasz certyfikowanie swojej inwestycji, zgłoś się do jednostki certyfikującej na jak najwcześniejszym etapie prac, nawet przed wyborem lokalizacji. Projekty już rozpoczęte będą mogły ubiegać się o otrzymanie certyfikatu, ale będą podlegały tym samym wymaganiom, co projekty zgłoszone na najwcześniejszym możliwym etapie.

 • 1. Planowanie zielonego projektu

  Sugeruje się, aby inwestor/deweloper rozważający ubieganie się o certyfikat ZIELONY DOM dla planowanej inwestycji mieszkaniowej, przeprowadził ocenę wstępną projektu pod kątem określonych wymagań w certyfikacie (lokalizacja, koncepcja otoczenia i wyposażenia budynku, poziom efektywności energetycznej, itp.).

 • 2. Rejestracja projektu

  Inwestor/deweloper decydujący się na proces certyfikacyjny zobowiązany jest do rejestracji projektu w jednostce certyfikującej PLGBC oraz dokonania opłaty rejestracyjnej.

 • 3. Konsultacje z audytorem i wybór kryteriów

  Inwestor/deweloper wraz z akredytowanym przez PLGBC audytorem (osobno zatrudnionym przez inwestora/dewelopera), we współpracy z zespołem projektowym, dokonują wyboru kryteriów dla danej inwestycji mieszkaniowej, koniecznych do osiągnięcia pożądanego wyniku i otrzymania odpowiedniego poziomu certyfikatu.

 • 4. Umowa certyfikacyjna

  W celu rozpoczęcia procesu certyfikacyjnego inwestor/deweloper podpisuje z PLGBC (jednostką certyfikującą) umowę certyfikacyjną oraz wnosi opłatę precertyfikacyjną, zgodną z aktualną tabelą opłat. Po podpisaniu dokumentu oraz pozytywnej wstępnej weryfikacji wybranych kryteriów przez PLGBC, inwestor/deweloper może rozpocząć promocję swojego projektu jako precertyfikowanego, informując potencjalnych nabywców o zielonych kryteriach, które realizuje w ramach projektu.

 • 5. Doradztwo i nadzór audytora

  Audytor (osobno zatrudniony przez inwestora/dewelopera) doradza zespołowi projektowemu w trakcie całego procesu budowlanego, aż do momentu oddania nieruchomości do użytku, w celu doprowadzenia do pomyślnego wypełnienia wyznaczonych dla inwestycji kryteriów. Zakres współpracy pomiędzy audytorem i inwestorem/deweloperem określany jest przez obie strony. Proces doradztwa i nadzoru ma na celu zapewnienie, że inwestycja mieszkaniowa spełni lub wykroczy poza ustalone kryteria.

 • 6. Przyznanie certyfikatu ZIELONY DOM

  Po zakończeniu realizacji inwestycji audytor przedstawia PLGBC wszystkie potwierdzenia spełnienia kryteriów uzgodnionych w umowie certyfikacyjnej, a inwestor/deweloper wnosi opłatę za certyfikację zgodną z aktualną tabelą opłat. Następnie PLGBC dokonuje weryfikacji dostarczonej przez audytora dokumentacji i na tej podstawie podejmuje decyzję o nadaniu certyfikatu ZIELONY DOM na odpowiednim poziomie (Poziom 1 do 4). Inwestor/deweloper otrzyma ostateczną kartę wyników oraz powiadomienie o pomyślnie zakończonym procesie certyfikacji.

 • 7. Włączenie certyfikowanej inwestycji mieszkaniowej do programu preferencyjnego kredytowania

  Po podpisaniu umowy certyfikacyjnej oraz pozytywnej wstępnej weryfikacji wybranych kryteriów, inwestycja zarejestrowana w procesie certyfikacji ZIELONY DOM, zostanie zgłoszona do banków partnerskich, w celu włączenia jej do programu preferencyjnego kredytowania dla nabywców.

© 2023 Kodefix. All rights reserved.